Redenka Golf & Ski Club

Redenka Golf & Ski Club

Τοποθεσ?α: Redenka Golf & Ski Club ε?ναι περιφραγμ?νο συγκρ?τημα, με θ?α στη παν?μορφη οροσειρ? Π?ριν στα ν?τια και στο βουν? Ρ?λα στα β?ρεια.Redenka Golf & Ski Club απ?τελε?ται απ? εξοχικ? σπ?τια και διαμερ?σματα και ε?ναι σε απ?σταση περ?που 5 χμ απ? το χιονοδρομικ? κ?ντρο Μπ?νσκο και 2 χμ απ? το Bansko Golf Course, 3 χιλι?μετρα απ? το πρ?σφατα αναπτυσσ?μενο χειμεριν? θ?ρετρο Κουλ?νοτο και 2 χμ απ? Katarino Spa Resort.

Redenka Golf & Ski Club αποτελε?ται απ?:

 

 

Redenka Palace ε?ναι σ?γχρονο ξενοδοχε?ο με αλπικ? ?φος που προσφ?ρει 87 διαμερ?σματα με 1 ? 2 υπνοδωμ?τια. Κ?θε διαμ?ρισμα προσφ?ρει μικρ? κουζ?να με ?λες τις απαρα?τητες συσκευ?ς για το μαγε?ρεμα (ψυγε?ο, φο?ρνος, πι?τα, μαχεροπ?ρουνα), τηλε?ραση σ'?λα τα δωμ?τια, DVD player, ασ?ρματο και ενσ?ρματο ?ντερνετ, τηλ?φωνο. Κ?θε διαμ?ρισμα προσφ?ρει και μπ?νιο. Τα περισσ?τερα ξενοδοχε?α ?χουν ?νετα μπαλκ?νια.Περισσ?τερα...

Redenka Lodge ε?ναι σ?γχρονο, με αλπικ? χαρακτ?ρα ξενοδοχε?ο, το οπο?ο προσφ?ρει 19 διαμερ?σματα με 1 ? 2 υπνοδωμ?τια. Κ?θε διαμ?ρισμα ?χει κουζ?να με ?λες τις εγκαταστ?σεις και συσκευ?ς ?πως (ψυγε?ο, φο?ρνος, πι?τα, μαχεροπ?ρουνα) , τηλε?ραση σ'?λα τα δωμ?τια, DVD player, ασ?ρματο ?ντερνετ ( δωρε?ν ), τηλ?φωνο. Κ?θε διαμ?ρισμα διαθ?τει και μπ?νιο. Τα περισσ?τερα διαμερ?σματα ?χουν και ?νετα μπαλκ?νια.Περισσ?τερα...

Redenka Chalets διαθ?τει με 8 εξοχικ? σπ?τια με 2 υπνοδωμ?τια και 16 εξοχικ? σπ?τια με 3 υπνοδωμ?τια. Τα μικρ? σαλ? ?χουν καθιστικ? με μικρ? κουζ?να, 2 υπνοδωμ?τια, μπ?νιο με μπανι?ρα και στεγνωτ?ρα μαλλι?ν. Τα μεγ?λα σαλ? ?χουν καθιστικ? με κουζ?να, 3 υπνοδωμ?τια, 2 μπ?νια/ το ?να με μπανι?ρα/, στεγνωτ?ρα μαλλι?ν και σ?ουνα. Σε κ?θε σαλ? υπ?ρχει τζ?κι, τηλε?ραση με π?νω απ? 40 δορυφορικ? καν?λια, DVD, ψυγε?ο και πρ?σβαση στο ?ντερνετ. ?χουν και κεντρικ? θ?ρμανση.Περισσ?τερα...Redenka Chalets

Κρασ? και Δε?πνο: Το εστιατ?ριο ETHNO προσφ?ρει βουλγαρικ? κουζ?να και ποτ? απ? ?λες τις περιοχ?ς της Βουλγαρ?ας. Μη ξεχν?τε να δοκιμ?σετε στη περιοχ? του Μπ?νσκο και τα κρασι? του Μ?λνικ. Μ?νο εδ? οι επισκ?φτες μπορο?ν να δοκιμ?σουν τις αρχικ?ς συνταγ?ς, που συντηρ?θηκαν κατ? των αι?νων ?πως Μπ?νσκι στ?ρετς, καπαμ?, φρ?σκη π?στροφα σε σ?λτσα ντομ?των, αρν? με ντρομπ – σαρμ?, μπ?νιτσα κ.α.

Υπηρεσ?ες: Οι επισκεπτ?ς του Redenka Golf & Spa club Οι επισκ?πτες μπορο?ν να χρησιμοποι?σουν τις ακ?λουθες υπηρεσ?ες : Υπηρεσ?α Δωματ?ου, Μεταφορ?; Επιχειρηματικ? Κ?ντρο; Παιδικ? φροντ?δα; Ανταλαγγη χρ?ματων; Ενοικ?αση ποδηλ?των; Ενοικι?σ? Αυτοκιν?των ; Ασ?ρματη πρ?σβαση στο ?ντερνετ σε κοιν?χρηστους χ?ρους (δωρε?ν); Χ?ρος στ?θμευσης δωρε?ν στο χ?ρο του ξενοδοχε?ου.

Μεταφορ?: Υπ?ρχει μια δωρε?ν υπηρεσ?α μεταφορ?ς με λεωφορε?ο προς το Μπ?νσκο το πρω? (απ? το πρ?το σταθμ? της γ?νδολας). Σας προτε?νουμε να χρησιμοποι?σετε το δικ? σας αυτοκ?νητο, αλλ? το ξενοδοχε?ο προσφ?ρει και μικρ? λεωφορε?ο με συχν? μεταφορ? στο Μπ?νσκο κατ? τον χειμ?να. Η μεταφορ? στις περιοχ?ς πληρ?νεται.